หน้าหลัก

ศูนย์ปฏิบัติการปราจีนบุรี
ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ปี 2561

ปี

 

ผลการประเมินจำแนกตามมิติ

มิติ ร้อยละ คะแนน
ไม่มีข้อมูล
 

 

ผลรวมการประเมินจำแนกตามมิติ คะแนน 

  หน่วยงานเจ้าของข้อมูล   สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
  ผู้รับผิดชอบข้อมูล   PPOC ADMINISTRATOR
  ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   รายเดือน
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด   12 พฤษภาคม 2557 เวลา 05:28:11
  ผู้รับรองข้อมูล   นายนภา บุณยเกียรติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
  หมายเหตุ