หน้าหลัก

ศูนย์ปฏิบัติการปราจีนบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  พ.ศ. 2561
ปี    
 ประเด็นยุทธศาสตร์  หน่วยงาน จำนวนโครงการ  งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว
ไม่มีข้อมูล
 

  หน่วยงานเจ้าของข้อมูล   สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
  ผู้รับผิดชอบข้อมูล   PPOC ADMINISTRATOR
  ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   ปี
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด   15 พฤษภาคม 2557 เวลา 23:48:21
  ผู้รับรองข้อมูล   นายนภา บุณยเกียรติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
  หมายเหตุ